she is taking a nap

一切経山#魔女の瞳はガスの中 #次回会いましょう #一切経山 #浄土平 #吾妻小富士 #山歩き #夫婦登山 #会津 #福島 #trekking #hiking #aizu #fukushima

一切経山#魔女の瞳はガスの中 #次回会いましょう #一切経山 #浄土平 #吾妻小富士 #山歩き #夫婦登山 #会津 #福島 #trekking #hiking #aizu #fukushima